Generelle services

Generelle services Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Andre der har lånt

Andre der har lånt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.10.2015

Webservice - Andre der har lånt
Vejledning af brug i webservicen
Arbejdsgang for data fra bibliotekerne
Krav til data fra bibliotekerne
Personlige data - sikkerhedsmæssige forhold
Nærmere oplysninger

Webservice - Andre der har lånt

Andre der har lånt-servicen viser med en enkelt post som udgangspunkt, hvad andre brugere, der har lånt denne titel, også har lånt. Et eksempel på en visning:

ADHL-eksempel fra bibliotek.dk
Eksempel fra bibliotek.dk


DBC har udviklet servicen, som kan bruges af alle biblioteker mod betaling.
Se prisinformation på dbc.dk.

I forhold til den hidtidige service fra projektet Mit Bibliotek, som driftsafvikles af Statsbiblioteket, opsamler den nye service udlånsdata over tid. Det betyder, at DBC skal opbevare data i en længere periode. Derfor skal filer med poster (udlånstransaktioner) sendes krypteret.
Se mere om kryptering nedenfor.

Webservicen opsamler og udleverer data på nationalt niveau. Biblioteket kan altså ikke vælge kun at få vist egne materialer.
Basen indeholder data fra 48 folkebiblioteker og 8 forskningsbiblioteker, som afleverer data dagligt, ugentligt eller månedligt (oktober 2015).

Vejledning i brug af webservicen

Brug af de afgivne data ved hjælp af webservicen: Webservicen findes på denne side:http://openadhl.addi.dk/

Arbejdsgang for data fra bibliotekerne

Bibliotekerne afleverer udlånsdata til DBC i en krypteret fil, der sendes til DBC's posthus. Se krav til data nedenfor.
DBC dekrypterer dataene og opbevarer dem. Formålet med at opbevare dem over en lang periode er at kunne vise udlånssammenhænge også for ikke så ofte udlånte værker.
Dataene vises ved hjælp af webservicen. Se mere om webservicen.
Bibliotekerne vælger selv afleveringsfrekvens, dagligt, ugentligt eller månedligt.

Krav til data fra bibliotekerne

De data bibliotekerne leverer til DBC skal opfylde disse krav:

Format

Udlånsdato, Lånerid (cpr-nr.), Køn (m/k), Fødselsår, Lokalid
eller
Udlånsdato, Lånerid (cpr-nr.), Køn (m/k), Fødselsår, Lokalid, Lokalid, Lokalid, ...
Hvor udlånsdato er på formen: ÅÅÅÅMMDD, fx. 20090130 og Lånerid og Lokalid er uden - (bindestreg) og evt. blanke.
Afleveres cpr-nr som låneridentifikation, kan de næste to (Køn og Fødselsår) sendes som blanke, fx. 20080507, 1111111118,[blank],[blank],12345678, 23456789, ..."

Kryptering

Hent krypteringsvejledning her.

Personlige data - sikkerhedsmæssige forhold

Servicen tager udgangspunkt i de sammenhænge der dannes ud fra den enkelte låners lån over tid.
Derfor ønsker DBC at modtage udlånsdata sammen med et unikt lånernummer, gerne krypteret, men hvis det unikke lånernummer er et personnummer - eller på anden måde kan henføres til en person - skal det være krypteret.
Webservicen indeholder hverken personnumre eller lånernumre, men kun sammenhæng mellem titler.
Sammenhænge, der er registreret mindre end 5 gange, indgår pt ikke i webservicen.
Datatilsynet oplyser følgende om regler for håndtering af personlige data, som opsamles over en længere periode og dermed skal opbevares:
Som udgangspunkt gælder følgende for behandling af persondata:

 • der skal være en saglig begrundelse for at indsamle og behandle data
 • man skal bruge de mindst indgribende handlinger
 • personens samtykke er afgørende

Da der er tale om udlånsdata og ikke data om låneren, kan databehandlingen forankres i persondatalovens §10. Denne paragraf handler om data, der kun bruges med et forsknings- eller statistisk formål.

 • Der er ikke tale om følsomme oplysninger, og man behøver ikke samtykke.
 • Data må (naturligvis) ikke bruges til andre formål og skal slettes, når de ikke længere er nødvendige.
 • Det anbefales, at man sætter en minimumsgrænse for sjældne udlån, så ingen data kan føres tilbage til enkeltpersoner

Styrelsen for Bibliotek og Medier har publiceret en vejledning om behandling af persondata inden for biblioteksområdet: Vejledning om persondata
Det helt centrale er, at oplysningerne ikke må være personhenførbare, altså man må ikke kunne henføre data til eller om en enkelt person, jf. Datatilsynets anbefaling om en minimumsgrænse for sjældne udlån og deres sammenhænge.
Det fremgår af Styrelsen for Bibliotek og Mediers vejledning om persondatas afsnit Hvad gælder ved udbud af brugerorienterede internetydelser?:
"Opsummerende gælder det at det er tilladt at opbygge en database der indeholder en oversigt over hvilke lånergrupper der låner hvilke materialer, samt hvilke titler der statistisk set udlånes i sammenhæng".

Nærmere oplysninger

Spørgsmål til tjenesten: Kontakt DBC's Kundeservice.
Pris- og produktinformation på www.dbc.dk

Forsider

Forsider Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 07.11.2018

Forsider

DBC's Forsideservice er det tekniske grundlag for bibliotekernes digitale formidling ved brug af bogomslag. Servicen er baseret på levering af skanninger fra samarbejdspartnere samt egne skanninger. 

DBC – og DDB på vegne af bibliotekerne – har, hvor det har været muligt, indgået aftaler med relevante parter om de nødvendige tilladelser til visning af forsider. Såfremt man som ekstern part alligevel måtte mene, at man besidder rettigheder, som anses at blive krænkede gennem DBC's Forsideservice, bedes man kontakte DBC. Manglende billeder skyldes dog ikke nødvendigvis manglende rettigheder til forsidebilleder. 

De enkelte biblioteker tilslutter sig DBC’s Forsideservice via en abonnementsordning. 
 

Indhold

Forsideservice giver adgang til forsider. Servicen dækker i videst muligt omfang bibliotekskatalogiserede bøger, film og multimedier 2010 ff., indskannet eller leveret af samarbejdspartner, samt bibliotekskatalogiserede musiktitler, indskannet september 2012 ff. Desuden forsider fra Boghandlerforeningen for perioden før 2010. 

Pt. viser Danbib bog-, film-, musik- og multimedieforsider. I bibliotek.dk vises det samme som i Danbib.
 

Aftalegrundlaget

Aftalen vedr. brug af bogomslag på det kommunale område (folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre) foreligger på DDB's hjemmeside. Ifølge aftalen må bibliotekerne vise dem på deres websites (OPAC og hjemmesider og bibliotekets sociale medier, fx Facebook, Instagram m.fl.), under forudsætning af, at biblioteket har tiltrådt rammeaftalen via tilslutningsaftale med rettighedshaverorganisationen VISDA. Rammeaftalen omfatter ikke analog brug (fx kopiering af siderne til anvendelse i trykte medier, en folder eller lignende). Udleveringsformat for bogomslag er ifølge rammeaftalen mellem VISDA og DDB ikke længere omfattet af bestemte krav vedr. størrelse og opløsning. Dog må billedopløsningen ikke muliggøre professionel reproduktion.
DDB's hjemmeside kan man finde mere om biblioteker og omslag.

Aftalen på det statslige område er tilgængelig på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside.
 

Adgang og teknisk beskrivelse

opensource.dbc.dk er den tekniske dokumentation for Forsideservice placeret. Her ligger også en version, som kan testes uden en lokal klient.


Et eksempel på visning

Et eksempel på en post i bibliotek.dk med forside tilknyttet.
Og et eksempel på en forside fra et biblioteks OPAC.
 

Infomedia webservice

Infomedia webservice Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 06.02.2015

Webservice - overblik
Forudsætninger for for brugernes fjernadgang
Brug via bibliotek.dk
Brug via lokal OPAC
Opsætning af lånertjekmetode i VIP
Teknisk vejledning af brug i webservicen
Indhold
Nærmere oplysninger

Webservice - overblik

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser.
Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx bibliotek.dk og lokale kataloger).
Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Forudsætninger for brugernes fjernadgang

Slutbrugere kan få adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia hjemmefra, hvis:

 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia
 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia Fjernadgangsservice hos DBC
 • Bibliotekets bibliotekssystem skal kunne modtage og svare på opslag i lånerregister fra DBCs fælles låneretjekservice
 • Biblioteket har oprettet en lånertjekmetode i VIP, og har givet Infomedia Fjernadgangsservice lov til at bruge denne metode (se Lånertjek VIP nedenfor
 • Biblioteket har åbnet jeres firewall for lånertjekopkald fra DBC - se nærmere om DBC's ip-adresser
 • Brugeren behøver ikke bo i bibliotekets kommune, men skal blot være oprettet som bruger ved biblioteket.

Brug via bibliotek.dk

 1. Brugeren skal være logget ind på bibliotek.dk for at se artiklen.
  Men linket til artiklen kan ses af alle.
 2. Brugeren finder en artikelpost i bibliotek.dk eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til. Poster med Infomedialinks kan søges med ma=xe - for artikler fra 17.9.2011 - for anmeldelser fra 1.1.2012. De kodes med begrænset adgang fra 2013.
 3. Hvis artiklen eller anmeldelsen er omfattet af ordningen, er der et link: Link til artiklen/anmeldelsen fra Infomedia
 4. Når brugeren klikker på linket, sker følgende (når brugeren er logget ind):
  • Brugerens data findes frem
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
   (alt dette sker uden brugerens viden)
 5. Hvis ovenstående går godt, får brugeren artiklen/anmeldelserne præsenteret i et popup-vindue.
 6. Hvis ovenstående ikke går godt, får brugeren fx at vide at han skal gemme et favoritbibliotek eller sine data.

Brug via lokal OPAC

Artikler: er pt kun relevant hvis den lokale katalog indeholder artikelposter med et faustnummer. Der kan laves opslag i webservicen med artiklens faustnummer.
Anmeldelser: der kan laves opslag i webservicen med enten faustnummer eller EAN (fx ISBN) på materiale der potentielt har anmeldelser i Infomedia.
Der er to måder at bruge servicen på:

 • Der kan laves et indledende tjek via servicen for at undersøge om det overhovedet er relevant at præsentere brugeren for fx et link til artiklen/anmeldelserne, og først når brugeren vælger at få artiklen/anmeldelsen hentes fuldteksten via servicen
 • Fuldteksten hentes med det samme
 1. Brugeren skal være logget ind
 2. Brugeren finder en artikelpost eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til.
 3. Når servicen kaldes, sker følgende:
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
 4. Hvis ovenstående går godt, kan der laves en visning af fuldteksten i den lokale OPAC.

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at bibliotekets brugere kan få lov til at få adgang til Infomedias artikler hjemmefra, fx gennem bibliotek.dk eller bibliotekets lokale grænseflade, skal biblioteket give Infomedia Fjernadgangsservicen lov til at anvende DBC's fælles lånertjekservice til brugerautentifikation.
Biblioteket skal i VIP under afsnit B3 (Lånertjekmetoder) have oprettet en lånertjekmetode, som Infomedia fjernadgangsservicen skal anvende.
Find først ud af om I allerede har en egnet lånertjekmetode. Gå til VIP-basens punkt B3 for at se hvilke lånertjekmetoder I har.

 • I kan vælge:
  • Det lånertjek I bruger til bibliotek.dk: NCIP eller Z39.50. Vælg hvilke data der skal tjekkes på
  • Netmusik-lånertjek: GET eller POST
 • Gå til VIP-basens punkt H3 (Fjernadgang og lånertjek, Andre), og vælg lånertjekmetode og sæt hak i Brug fælles lånertjekservice


Se også den generelle vejledning i fjernadgang (PDF).
Se også den generelle information om lånertjek.
Se også den generelle information om ip-adresser ved kommunikation med DanBib/bibliotek.dk-systemerne.

Indhold

De artikler og anmeldelser brugerne får adgang til, er de samme som der er adgang til gennem DanBib.
Læs mere om hvilke poster det drejer sig om.

Teknisk vejledning i lokal brug af webservicen

Nærmere oplysninger

Prisoplysninger - tegning af abonnement og spørgsmål kundeservice.dbc.dk

Infomedia fjernadgangsservice: Teknisk beskrivelse til lokal brug

Infomedia fjernadgangsservice: Teknisk beskrivelse til lokal brug Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.06.2012

Webservicen er beskrevet ved hjælp af en WSDL med tilhørende XSD. Den kan tilgås både som SOAP og REST, og man kan vælge om output skal være SOAP-XML, JSON eller PHP-serialiseret.

Servicen indeholder fire forskellige operationer:

 • checkArticleRequest: bruges til at tjekke om der findes en artikel i infomedia (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
 • checkReviewRequest: bruges til at tjekke om der findes anmeldelser af et materiale i infomedia (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)
 • getArticleRequest: bruges til at hente fuldteksten af artiklen (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
 • getReviewRequest: bruges til at hente fuldteksten af anmeldelser (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)

 

Følgende parametre skal sendes med i forespørgsler til servicen:

 • identifikation af slutbrugeren (userid + pin)
 • identifikation af biblioteket (biblioteksnummer)
 • identifikation af materialet (artikel eller anmeldt materiale) (faustnummer/ean)

 

Selve artiklerne fra InfoMedia returneres i HTML (lige meget hvilken af de tre outputmetoder man vælger fra servicen (SOAP-XML, JSON, PHP)). Denne HTML indeholder forskellige CSS-klasser, som kan anvendes, hvis man ønsker at style outputet i forhold til den brugergrænseflade det implementeres i.

Der må ikke ændres i HTML'en og alt skal vises, fx er det et krav i aftalen med InfoMedia, at InfoMedias logo vises øverst og at InfoMedias juridiske disclaimer vises i bunden af hver artikel.

CSS-klasser

Følgende klasser kan anvendes i forbindelse med styling af lokal visning:

div.infomedia_HeadLine til overskrift
div.infomedia_SubHeadLine til sekundær overskrift
div.infomedia_ByLine til forfatteren af artiklen
div.infomedia_DateLine til datoangivelsen
div.infomedia_paper til navn på avis
div.infomedia_text til brødteksten
div.infomedia_hedline til manchetten
div.infomedia_logo til placering af logo

Adgang til servicen

Adgang til servicen findes her: https://useraccessinfomedia.addi.dk

Beskrivelse af servicen:

 

Lånertjek og fjernadgang

Lånertjek og fjernadgang Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret:28.10.2013

Indhold

DBCs fælles lånertjekservice

Den fælles lånertjekservicen er en webservice der anvendes af systemer og grænseflader til opslag i et bibliotekers lånerregistre, for at verificere om en bruger er indmeldt, og om vedkommende bruger evt. samtidig er er borger i kommunen.

Eksempler på DBC-produkter der anvender servicen er lånertjek i bibliotek.dk, netpunkt.dk, Filmstriben og InfoMedia fjernadgangsservice. Eksempler på anvendelse i ikke-DBC-produkter er Statsbibliotekets service "Videnskabelige artikler" og "Netlydbog".

Fordelene ved denne fælles lånertjekservice er:

 • at udbyderne af elektroniske ressourcer ikke skal kende til de enkelte bibliotekers konkrete lånertjekmetode(r)
 • at biblioteket kan genbruge deres lånertjekmetode(r) til forskellige elektroniske ressourcer
 • at biblioteket selv kan vælge hvilken lånertjekmetode der skal bruges af de enkelte elektroniske ressourcer

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at kunne tilbyde slutbrugere fjernadgang, skal biblioteket lave opsætning i VIP-basen, før udbyderen af den konkrete elektroniske ressource kan anvende den fælles lånertjekservice. Dette gøres i VIP-grænsefladen under afsnit B. Slutbrugere, 3. Lånertjekmetoder.

Der er fire forskellige lånertjek metoder som man kan vælge imellem i VIP-basen, men hvilke man kan anvende kommer helt an på hvad bibliotekets lokalsystem kan.

 1. NCIP
 2. NCIP - låner bor i kommunen
 3. Netmusik POST
 4. Netmusik GET:

I behøver kun at oprette en lånertjekmetode én gang (fx en NCIP-låner bor i kommunen). Den kan efterfølgende anvendes til fjernadgang til flere forskellige elektroniske ressourcer der har det tilfælles at de kræver at låneren bor i kommunen.

Hvis I anvender lånertjek i bibliotek.dk uden PIN-kode, og I ønsker at anvende Netmusik-lånertjek som metode til fjernadgang, så skal I åbne for at brugeren kan indtaste PIN-kode i bibliotek.dk (enten Kan indtastes eller Obligatorisk, VIP-grænsefladen afsnit B. 2 Pinkode. Det skyldes at Netmusik-lånertjek kræver PIN-kode, og kun ved at åbne for PIN-kodevalg i bibliotek.dk, kan brugeren gemme denne i sin bibliotek.dk-opsætning.

Information og teknisk dokumentation af lånertjek

Teknisk dokumentation af webservice

VIP

VIP Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 21.9.2015

VIP-basen

VIP-basen (database over Vejviser- og InformationsParametre) er en fælles database over biblioteker. VIP-basen indeholder bl.a. vejviseroplysninger og tekniske oplysninger der anvendes i forbindelse med bibliotek.dk, DanBib og lånesamarbejdet, bibliotekernes oplysninger til brug for den fælles lånertjekservice, brønd-opsætning og meget andet.

Stamdata vedrørende danske biblioteker i VIP vedligeholdes af Kulturstyrelsen, mens bibliotekerne selv vedligeholder alle de øvrige data om serveradresser, konfigurationer m.m.

Introduktion til VIP-basen (fra VIP-basens hjælpetekst).

Webservicen

http://openagency.addi.dk

Denne side viser en oversigt over tilgængelige versioner af OpenAgency. Ved at klikke på versionen er der adgang til en eksempelklient, ved at klikke på NEWS kan man se en historik over de forskellige versioner.

OpenAgency er en SOAP-webservice, med et interface beskrevet i wsdl og xsd:

Adgang til at bruge servicen har alle biblioteker der betaler DanBib-licens og som har en netpunkt-adgangskode. Netpunkt-adgangskodens enkelte elementer (user, group, password) skal sendes med ved enhver forespørgsel til servicen.

OpenAgency indeholder en lang række funktioner, hvoraf nogle er meget specialiserede til brug for DBCs interne services, andre er også brugbare for eksterne serviceaftagere.

Brugsscenarier

Eksempler på brug af OpenAgency for eksterne serviceaftagere:

 • getRegistryInfo - Opdater lokalt lånerregister og biblioteker til brug i lånesamarbejdet. DBC anbefaler at bruge getRegistryInfo til opdatering af lokalsystemer med tekniske oplysninger om andre biblioteker til brug i lånesamarbejdet (fra version 2.23 og frem).
 • findLibrary - Find bibliotek. Til dynamisk opslag på bibliotek, til brug på hjemmeside eller lokal grænseflade til bestil.
 • pickUpAgencyList - Til præsentation af liste over biblioteker der modtager bestillinger. Fx på en hjemmeside, til brug for bestilling.

Yderligere oplysninger

Se mere på https://opensource.dbc.dk/services/open-agency.
Eller kontakt DBC på http://kundeservice.dbc.dk.

VoxB

VoxB Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 26.2.2014

VoxB-servicen har til formål at opsamle brugerskabte data som anmeldelser, ratings og tags i en central base.Servicen er udviklet i et samarbejde mellem Herning biblioteker, Københavns Kommunes Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Statsbiblioteket og DBC.
Servicen er udviklet med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.

2 muligheder for at bruge VoxB

Der er to måder at implementere VoxB:

Simpel integration

Den simple integration, hvor man linker til en portalløsning på Statsbiblioteket. Se demo: http://webservice.statsbiblioteket.dk/bsdportal/login.jsp
Visning af anmeldelser håndteres via et simpelt JavaScript inkluderet på postvisningssiden Brugeren sendes over på den fælles inddateringsportal, når anmeldelser skal oprettes, rettes eller slettes. Demo - klik på "Tilføj/ret anmeldelse" linket i ovenstående demo. Brugerlogin til inddateringsportalen anvender DBC's infrastruktur og konfigureres via VIP-basen.
Tilmelding: Udfyld formular på DBC's kundeservice

Direkte integration

Webservicen integreres direkte i grænsefladen.
Udfyld følgende i VIP:

 • Marker i VIPs pkt. H (Elektroniske ressourcer), 3 (Andre), ud for voxb og vælg lånertjekmetode. Alle lånertjekmetoder kan bruges.
 • Udfyld kontaktinformationer i VIPs pkt. K (VoxB)

Tilmeld jer herefter på DBC's kundeservice. Oplys i formularen jeres ip-nummer og at man ønsker direkte integration.

Se mere om webservicen her: https://voxb.addi.dk/1.2
Dokumentation: http://opensource.dbc.dk/services/voxb
Kildekoden kan findes på http://oss.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services

Samtykketekst

Brugere der afleverer brugerskabte data skal acceptere at data bruges. Vi foreslår denne tekst:
"Jeg accepterer, at mine tekster/data kan anvendes af bibliotekerne i lokale og nationale systemer og hos bibliotekernes samarbejdspartnere uden begrænsninger. Mine tekster/data er - efter min overbevisning - saglige og indeholder ikke injurier eller anstødelige ytringer. Bibliotekerne må ikke ændre indholdet, men jeg accepterer, at bibliotekerne kan slette tekster/data, hvis disse strider imod den til enhver tid gældende lovgivning, forekommer anstødeligt, har karakter af reklame eller ikke forholder sig til det materiale, de er knyttet til."

Nærmere oplysninger

Kontakt DBC's kundeservice